Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Projekty unijne

Lubuski e-Urząd 2

Ilustracja do informacji: Lubuski e-Urząd 2
Coraz więcej urzędowych spraw można już załatwić nie wychodząc z domu. Samorząd województwa lubuskiego robi kolejny krok w zakresie powiększenia liczby oferowanych e-usług. Partnerami wartej blisko 15 mln zł inwestycji, współfinansowanej z funduszy europejskich jest 11 gmin z terenu całego województwa, wśród nich Gmina Sława. W ubiegłym tygodniu Zastępca Burmistrza Sławy — Krzysztof Gruszewski sfinalizował umowę, czyniąc kolejny krok w stronę innowacyjności naszej gminy.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Umowa podpisana

Projekt „Lubuski e-Urząd II” realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”.Głównym powodem realizacji Projektu „Lubuski e-Urząd II” jest brak wystarczającej oferty e‑usług publicznych. W celu zbadania szczegółowych potrzeb i problemów w obszarze usług administracji publicznej przeprowadzono badania wśród jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. Zidentyfikowano potrzeby w zakresie e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz infrastruktury sprzętowej niezbędnej do ich świadczenia.
Celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwości korzystania, a pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego możliwości świadczenia  szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie będą służyć realizacji celu głównego Projektu poprzez zwiększenie dostępności lub dojrzałości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz stworzenie lub poprawę warunków techniczno-organizacyjnych realizacji tych usług.Główny element rozwiązania stanowić będzie zmodernizowany system dziedzinowy do obsługi m.in. ewidencji opłat, obsługi finansowo-księgowej wraz z udostępnieniem elektronicznych usług publicznych poprzez Portale e-Usług w JST i Urzędzie Marszałkowskim oraz Platformę Regionalną. Wdrożone rozwiązania umożliwią przegląd i obsługę zdalną spraw przez Internet. Możliwość złożenia pisma lub wniosku drogą elektroniczną do urzędu, podpisanego elektronicznie przez Klienta, zapewnią dedykowane, opracowane do tego celu formularze umieszczone na Portalach e-Usług, które zostaną zintegrowane z narzędziami do złożenia „elektronicznego podpisu” (poprzez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany). Wdrożenie płatności elektronicznych umożliwi ponadto, wykonywanie opłat za czynności urzędowe.Zakres planowanych do wdrożenia e-usług obejmuje:
eGłosowanie;
eSkarga;
eRada;
ePrzedszkole;
eSzkoła;
eSprawy;
ePodatki (eOpłaty);
eOdpady;
eRejestry;
eDodatki Mieszkaniowe;
eStypendia;
eZezwolenia
Budżet obywatelski.
 
Wartość projektu: 14 977 092,57 zł,
Dofinansowanie UE: 12 730 528,67 zł,
Wkład własny Lidera i Partnerów: 2 246 563,90 zł
Uczestnicy Lider: Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze
Partnerzy Projektu: 11 gmin województwa lubuskiego:
Gmina Bobrowice
Gmina Bytom Odrzański      
Gmina Dąbie 
Gmina Dobiegniew
Gmina Łagów
Gmina Międzyrzecz
Gmina Otyń   
Gmina Santok
Gmina Sława 
Gmina Szczaniec
Gmina Torzym
Generalny Wykonawca Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, integracją i wdrożeniem oprogramowania „Front line” oraz „Back office” w celu udostępnienia e-usług”.Comp S. A. z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116 - Lider KonsorcjumSputnik Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań, - Partner Konsorcjum,ZETO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w  Olsztynie, ul. Pieniężnego 15 10-003 Olsztyn- Partner Konsorcjum
Wartość umowy: 14 328 270,00 zł
Termin realizacji umowy: do 30.04.2021 r.
Rozwiązanie biznesowe: Zbudowany zostanie centralny portal dostępowy (Platforma Regionalna), połączony z uruchomionymi na poziomie Uczestników Projektu Portalami e-Usług zaimplementowanymi na zakupionej infrastrukturze technicznej. W wyniku realizacji Projektu istnieje konieczność dokonania niezbędnych inwestycji w zakresie:
Wykonania jednej wspólnej platformy dostępowej do e-usług wszystkich Uczestników Projektu (Platforma Regionalna);Wykonania Portali e-Usług u każdego z Uczestników Projektu;Modernizacji/wykonania systemu do obsługi zadań JST u Partnerów Projektu;Modernizacji/wykonania systemu do obsługi zadań JST u Lidera Projektu;Doposażenia Partnerów Projektu w niezbędny sprzęt służący do przetwarzania danych we własnych zasobach;Doposażenia Lidera Projektu w niezbędny sprzęt służący do przetwarzania danych we własnych zasobach;Przeszkolenia pracowników Partnerów Projektu w zakresie dostarczanego rozwiązania;Przeszkolenia pracowników Lidera Projektu w zakresie dostarczanego rozwiązania;Pozostałych zadań projektowych tj. promocja, inżynier kontraktu, itp.Realizacja umowy obejmuje:
u każdego z Uczestników Projektu wykonanie:
Dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu teleinformatycznego; Dostawy, wdrożenia i integracji oprogramowania „back-office”;Dostawy, wdrożenia i integracji oprogramowania „front line” w celu udostępnienia e-usług na Portalu e-Usług;
Szkoleń z obsługi wdrożonych rozwiązań, budowę i wdrożenie Platformy Regionalnej wraz ze szkoleniami dla administratorów (Platforma stanowić będzie warstwę Front Office Projektu, zapewniającą jednolitą graficznie i funkcjonalnie witrynę internetową z listą JST biorących udział w Projekcie i udostępnianych przez nich e-usług).W ramach realizacji umowy przewiduje się integrację istniejących systemów z modułami dostarczanymi w ramach Projektu lub dostarczenie przez Wykonawcę w całości nowego rozwiązania.
Etapy realizacji Zamówienia: Realizacja niniejszego Zamówienia została podzielona na następujące etapy:Etap I – Przygotowanie wdrożenia. W ramach Etapu I przewiduje się staranne i precyzyjne zaplanowanie wdrożenia (wykonanie analizy przedwdrożeniowej u każdego z Uczestników Projektu), w szczególności przedstawienie w jaki sposób zostaną zrealizowane jego cele. Wszystkie opracowane analizy będą stanowić podstawę do sporządzenia Planu Wdrożenia, podlegającego akceptacji Zamawiającego. Jako część Planu Wdrożenia Wykonawca opracuje Harmonogram realizacji Zamówienia oraz Projekt Techniczny stanowiący doprecyzowanie wymagań.Etap II – Wdrożenie SystemuW ramach niniejszego etapu na podstawie opracowanego i zaakceptowanego Planu Wdrożenia, którego część stanowi Projekt Techniczny, Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu kolejne wersje Systemu. System będzie opracowywany i dostarczany w sposób iteracyjny. W ramach Etapu II odbędzie się również dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku