Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Projekty unijne

Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.
 
INFORMACJE O PROJEKCIE:
Instytucja Zarządzająca: Minister Właściwy ds. Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Instytucja Wdrażająca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie
 
Podmioty realizujące projekt:
Nadleśnictwo Sława Śląska – beneficjent wiodący
Gmina Kolsko – podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie
Gmina Sława - podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie
Finanse:
Wartość projektu ogółem: 6 017 263,57 PLN
z czego:
• wydatki kwalifikowalne: 6 017 263,57 PLN
 
Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych:
• Fundusz Spójności: 5 114 674,02 PLN (85%)
• środki własne: 902 589,55 PLN (15 %)
Termin realizacji (okres kwalifikowalności wydatków): 1.06.2017 r. – 30.06.2022 r.
Cel strategiczny projektu:  wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody przez działania ochrony czynnej gat. i siedlisk i ograniczenie niekorzystnego wpływu antropopresji turystycznej na obszary Natura 2000.
Cele szczegółowe projektu:
a) czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków występujących na obszarze PLB300011 Pojezierze Sławskie poprzez poprawę warunków lęgowych,
b) ograniczenie populacji norki amerykańskiej w celu ograniczenia strat w lęgach awifauny na obszarze PLB300011 Pojezierze Sławskie,
c) czynna ochrona siedliska przyrodniczego 7230 (PLH080047 Żurawie Bagno Sławskie) poprzez zatrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej w drodze  likwidacji sukcesji naturalnej oraz prowadzenia ekstensywnej gospodarki kośnej,
d) czynna ochrona gatunku lipiennik Loesela poprzez ekstensywną gospodarkę kośną na siedlisku 7230,
e) zachowanie różnorodności biologicznej PLB300011 Pojezierze Sławskie poprzez zabezpieczenie obszaru przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów,
f) podniesienie stanu wiedzy o wybranych gatunkach i siedliskach poprzez przeprowadzenie badań monitoringowych,
g) podniesienie świadomości ekologicznej o cennych gatunkach i siedliskach występujących na obszarach PLB300011 Pojezierze Sławskie oraz PLH080047 Żurawie Bagno Sławskie poprzez przeprowadzenie spotkań edukacyjnych, wydanie publikacji edukacyjnych (album, foldery) oraz opracowanie i udostepnienie materiałów multimedialnych (gra multimedialna),
h) promowanie zrównoważonej turystyki na obszarach cennych przyrodniczo.
 
PRZEDMIOT OCHRONY W PROJEKCIE
Gatunki będące przedmiotem działań ochronnych:
ptaki: bielik (Haliaeetus albicilla), kania ruda (Milvus milvus), kania czarna (Milvus migrans), rybołów (Pandion haliaetus), sokół wędrowny (Falco peregrinus), puchacz (Bubo bubo), gągoł (Bucephala clangula), podróżniczek (Luscinia svecica), głowienka (Aythya ferina), zielonka (Porzana parva), bąk (Botaurus  stellaris), bączek (Ixobrychus minutus);
rośliny naczyniowe: lipiennik Loesela (Liparis loeselii L.)                                                
Siedliska będące przedmiotem działań ochronnych:
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230)
Obszary Natura 2000 objęte projektem:
PLB300011 Pojezierze Sławskie
PLH080047 Żurawie Bagno Sławskie      
 
WSKAŹNIKI DO MONITOROWANIA POSTĘPU RZECZOWEGO PROJEKTU:
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wartość
docelowa
Rok osiągnięcia wartości docelowej
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi
szt. 
 1
 2021 
Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi
szt.
13
2021
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)
ha 
1214 
 2021 
 
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych uruchomiony został tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
W przypadku zidentyfikowania sytuacji występowania nadużycia finansowego należy przekazać zgłoszenie na adres: e-mail. Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim elementy takie jak:
 
-opis zdarzenia,
-dane sprawcy,
-informacje o osobach, które mogą mieć wiedzę o tej sprawie.
 
W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
 
Ponadto, dla instytucji wdrażających POIiŚ 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju również wprowadziło mechanizm sygnalizacyjny szczegółowo opisany na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
 
W celu dokonania zgłoszenia należy:
 
 skorzystać z formularza, dostępnego na stronie internetowej
 
lub
 
 wysłać wiadomość na adres e-mail:
naduzycia.pois(a)mr.gov.pl
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku