Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Ogłoszenia

OFERTA POZAKONKURSOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 4,5 MiB Ilość pobrań: 3

  Pobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2022 r.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 33,1 KiB Ilość pobrań: 59

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 1,2 MiB Ilość pobrań: 57

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 31,6 KiB Ilość pobrań: 53

  Pobierz

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 30,7 KiB Ilość pobrań: 102

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 617,8 KiB Ilość pobrań: 98

  Pobierz

Konsultacje społeczne w ramach współpracy gminy Sława z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SŁAWY O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU  UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE W SPRAWIE UCHWALENIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWA W 2022 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”
 
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.
W związku z panującą sytuacją epidemiczną uwagi i sugestie dotyczące projektu Programu proszę przesyłać wypełniając Formularz konsultacji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia drogą elektroniczną na adres rlp~@~slawa~.~pl , faksem 68 355 83 13 lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława w dniach 15 - 22 listopada 2021 r.
Przedmiotem konsultacji jest pozyskanie opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sława w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji społecznych jest wymiana informacji oraz podtrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej www.slawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sławie.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 935,5 KiB Ilość pobrań: 112

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 53,6 KiB Ilość pobrań: 106

  Pobierz
 • DOCX Rozmiar: 25,3 KiB Ilość pobrań: 97

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 151,1 KiB

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,4 MiB Ilość pobrań: 129

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 1,2 MiB Ilość pobrań: 138

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego - Ratownictwo i ochrona ludności

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 4,3 MiB Ilość pobrań: 144

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego - Działania mające na celu upowszechnienie kultury

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,5 MiB Ilość pobrań: 181

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego - Działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,4 MiB Ilość pobrań: 209

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 1,4 MiB Ilość pobrań: 245

  Pobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2021 r.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 43,7 KiB Ilość pobrań: 225

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 1,2 MiB Ilość pobrań: 268

  Pobierz

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było przedstawienie organizacjom projektu rocznego Programu współpracy Gminy Sława w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wymiana opinii i informacji oraz podtrzymywanie współpracy. Wraz z projektem uchwały zamieszczono informację o sposobie i formie przeprowadzenia konsultacji.
Konsultacje projektu ogłoszone zostały w dniu 5 listopada 2020 r. i trwały do 23 listopada 2020 r. Zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr XXIV/177/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy zostały zmieszczone na stronie internetowej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie. Wszystkie organizacje aktywnie działające oraz realizujące zadania przy współudziale środków Gminy Sława zostały poinformowane za pomocą poczty elektronicznej o odbywających się konsultacjach. Konsultacje przeprowadzono w formie Formularza konsultacji, który stanowił Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Sławy o konsultacjach społecznych projektu  uchwały.
W wyznaczonym terminie do projektu „Programu współpracy Gminy Sława w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” nie wpłynęła żadna uwaga lub wniosek.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 607,8 KiB Ilość pobrań: 254

  Pobierz
1 2 3

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku