Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Modernizacja dróg w Bagnie

Ilustracja do informacji: Modernizacja dróg w Bagnie
Niemal wszystkie drogi w tej miejscowości przejdą gruntowny remont. Obecnie trwają prace brukarskie oraz roboty przy zjazdach do posesji. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem, a także przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami wewnętrznymi.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 4.077.703,08 zł, z czego 3.996.149,02 zł to kwota pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Natomiast wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Sława to 81 554,06 zł. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, które na realizację zadania ma czas do 3.01.2024 roku.
 

Droga zostanie przebudowana

Ilustracja do informacji: Droga zostanie przebudowana
Mamy kolejną dobrą wiadomość, tym razem dla kierowców. Droga powiatowa 1016F na odcinku Sława - Wróblów doczeka się generalnego remontu.
Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak poinformował, iż na ten cel zostaną przekazane środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. O szczegółach inwestycji poinformujemy wkrótce.

fot. Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak

Powstaje kulturalne centrum Sławy

Ilustracja do informacji: Powstaje kulturalne centrum Sławy
Wczoraj przedstawiciele sławskiego samorządu, na czele z Burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą ocenili postęp prac w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową". Wciąż trwają roboty przy wykończeniu ścianach zewnętrznych, obiekt zyskał panele elewacyjne, które już teraz robią niemałe wrażenie.
Wewnątrz sanitariatów, na łącznikach, a także scenie wylane zostały posadzki betonowe, a nad łącznikiem pojawiła się stalowa konstrukcja dachu. Ponadto wewnątrz sali tworzona jest sieć instalacja wentylacyjna. Prace odbywają się wg. założonego harmonogramu, a firma MProjekt z Leszna, która jest generalnym wykonawcą, jest zadowolona z postępów i deklaruje dotrzymanie terminu. Wartość inwestycji, jaką jest budowa sali widowiskowo-teatralno-kinowej wynosi 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Natomiast kwota 3.005.000,00 zł jest wkładem własnym Gminy Sława. Termin zakończenia prac zaplanowano na 12.12.2023 r.
 


 

Umowa podpisana 

Ilustracja do informacji: Umowa podpisana 
Dziś rano w sławskim magistracie Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła gościł Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. - Piotra Pietruszko. W obecności Skarbnik Gminy Sława - Małgorzaty Szymoniak oraz Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury - Marka Wróbla nastąpiło podpisanie umowy na remont ulicy Jeziornej w Radzyniu.
W ramach zadania przebudowane zostanie 380 mb jezdni. Odcinek ten zyska beton asfaltowy, a jego szerokość będzie wynosić 3 m. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 299.825,22 zł brutto. Na ten cel gmina Sława pozyskała 139.431,76 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała część pochodzi ze środków własnych gminy. Firma z Głogowa na wykonanie prac ma czas do 7 grudnia 2023 r.
 

Strzelnica w Sławie

Ilustracja do informacji: Strzelnica w Sławie
Wirtualna strzelnica to nowoczesne, bezpieczne i profesjonalne miejsce, gdzie uczniowie klas mundurowych i nie tylko będą mogli rozwijać swoje umiejętności strzeleckie pod okiem instruktorów. Wkrótce zamontowany zostanie kompletny, multimedialny system szkolno-treningowy. Będzie on działać, opierając się na wirtualnej rzeczywistości, w zależności od rozmiaru wyświetlanego obrazu możliwe będzie jednoczesne szkolenie czterech osób - każda wyposażona będzie w pistolet lub karabinek.
Z myślą o lepszej jakości wyświetlanego obrazu, a przede wszystkim komfortu użytkowników w ostatnim czasie zostało wykonane dodatkowe pomieszczenie. Na jednej z jego ścian wyświetlany będzie obraz. Ponadto pomieszczenie będzie pełnić funkcję magazynku.
Warto wspomnieć, iż na stworzenie strzelnicy nasza gmina pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023". Otrzymana kwota 128.770,00 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie". Łączna wartość zadania wyniosła 163.000,00 zł, z czego 34.230,00 zł to wkład własny Gminy Sława. Ponadto pod koniec 2022 roku dwa pomieszczenia dawnych warsztatów szkolnych przeszły gruntowny remont. Na ten cel zostały wydatkowane środki własne gminy w kwocie 159.724,33 zł.
 

Prace idą do przodu

Ilustracja do informacji: Prace idą do przodu
W Bagnie realizowana jest inwestycja, która zakłada modernizację niemal wszystkich dróg w tej miejscowości.
W ostatnim czasie teren budowy odwiedził Zastępca Burmistrza Sławy Krzysztof Gruszewski, który wraz z innymi pracownikami sławskiego magistratu doglądał postępu prac. Obecnie roboty obejmują przebudowę i budowę chodników oraz zjazdów do posesji. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem, a także przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami wewnętrznymi. Koszt całkowity inwestycji wynosi 4.077.703,08 zł, z czego 3.996.149,02 zł to kwota pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Natomiast wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Sława to 81 554,06 zł. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, które na realizację zadania ma czas do 3.01.2024 roku.

Nowy chodnik dla uczniów

Ilustracja do informacji: Nowy chodnik dla uczniów
W ostatnim czasie zakończyła się budowa chodnika przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie.
Chodnik łączy placówkę oświaty ze stołówką, a także prowadzi w stronę przystanku autobusowego, skąd dzieci odjeżdżają do domu. Zastępca Burmistrza Sławy Krzysztof Gruszewski wraz z innymi pracownikami urzędu odwiedził szkołę, aby zobaczyć efekty robót. W sumie położono ok. 120m2 kostki, która wykorzystana była z wcześniejszej rozbiórki. Jest to przykład dobrego użycia materiału oraz gospodarności gminy. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy, a za jego realizację odpowiedzialni byli pracownicy gospodarczy sławskiego magistratu.

Kolejny etap

Ilustracja do informacji: Kolejny etap
Teren budowy sali widowiskowej przy ul. Henryka Pobożnego stale się zmienia. Obecnie prowadzone są prace mające na celu ocieplenie ścian zewnętrznych.
Powstający budynek, który zostanie połączony przeszklonym łącznikiem ze Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW, zamieni się w zupełnie nowy kompleks kulturalno-rekreacyjny. Mieszkańcy będą mieli okazję korzystać z całej gamy wydarzeń, organizowane tam będą bowiem koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe i wiele innych. Zapewni to miejscowym, a także turystom możliwość alternatywnego spędzania czasu. Oznacza to również, że w naszym mieście będzie się działo jeszcze więcej niż do tej pory. Koszt sali widowiskowo-teatralno-kinowej to 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł pozyskaliśmy z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Wkład własny Gminy Sława wynosi natomiast 3.005.000,00 zł. Inwestycja ma się zakończyć w grudniu tego roku.

Droga w Starym Strączu oficjalnie otwarta

Ilustracja do informacji: Droga w Starym Strączu oficjalnie otwarta
W Starym Strączu odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1017F. Uczestniczyli w nim Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Przedstawiciel firmy Colas Polska Sp. z o.o. Tomasz Pomykała, Inspektor Nadzoru Tomasz Łoś, Prezes ZWiK Jarosław Hermaszewski, Sołtys Starego Strącza Jacek Małkowski, Proboszcz Parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Starym Strączu Andrzej Nowak, Radni Rady Miejskiej w Sławie, pracownicy sławskiego magistratu i mieszkańcy wsi.
Włodarz naszej gminy, Wicestarosta oraz Wicemarszałek w krótkich przemowach wyrazili radość z powodu zakończenia inwestycji i umożliwienia mieszkańcom przemieszczenia się po lepszej infrastrukturze. Streścili również cały proces od momentu pozyskania środków do finalnego efektu. Remontowany był odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319 do byłego przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Lipinki. Zadanie było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 6.000.000,00 zł, z czego Powiat Wschowski pozyskał 3.000.000,00 zł dofinansowania, natomiast wkład własny do przebudowy pochodził z budżetu Gminy Sława - 2.000.000,00 zł i Powiatu - 1.000.000,00 zł. Na całym odcinku drogi wykonano profilowaną warstwę podbudowy, co zapewni stabilność i trwałość, wylany został asfalt, wybudowano kanał technologiczny oraz zjazdy do posesji. Warto zaznaczyć, że równolegle z tą inwestycją powstała I część sieci wodno-kanalizacyjnej Starego Strącza. Zadanie to zrealizowała firma EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry w ramach umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. Nowa sieć została podłączona do istniejącej sieci w Lipinkach. Koszt opiewa na kwotę ok. 4.800.000,00 zł.
Mieszkańcy Starego Strącza mogą się więc cieszyć nową i bezpieczną drogą powiatową nr 1017F​1​.

Nowy sprzęt dla strażaków

Ilustracja do informacji: Nowy sprzęt dla strażaków
Dziś w Zielonej Górze została podpisana umową między Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego i Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego oraz Gminą Sława, reprezentowaną przez Burmistrza Sławy Cezarego Sadrakułę oraz Skarbnika Gminy Małgorzatę Szymoniak.
Przedmiotem umowy było uzyskanie przez Gminę dotacji celowej w wysokości 28.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup umundurowania dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Krzepielów i OSP Stare Strącze oraz węży tłocznych dla OSP Krzepielów. Środki zostaną także wykorzystane do montażu zestawu monitoringu dla OSP Śmieszkowo i OSP Sława oraz instalacji napędu do bramy wjazdowej OSP Sława. Wkład Gminy w zadanie wyniesie 2.000,00 zł i jest ona zobowiązana do wykorzystania dotacji do 15 grudnia 2023 roku.
1 2 3 4 5 6 ... 54

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku